Djelatnost

Djelatnosti

Djelatnosti tvrtke koje su upisane u sudski registar dijelimo na glavne i sporedne, time da je glavna djelatnost – održavanje i zaštita javnih cesta, autocesta, ulica, drugih prometnica i pješackih staza. Uz navedenu glavnu djelatnost obavljaju se sporedne djelatnosti koje služe obavljanju glavne ili su uobičajene uz nju, te i druge potrebne djelatnosti: projektiranje, inženjering, trgovina i trgovačko posredovanje, zastupanje domaćih i inozemnih tvrtki, održavanje i popravak motornih vozila, kopneni prijevoz, poslovanje nekretninama, iznajmljivanje strojeva i opreme, računalne i srodne djelatnosti i sl.

U okviru radova na održavanju i zaštiti javnih cesta tvrtka obavlja specijalizirane radove redovitog (“ljetno” i “zimsko”) i izvanrednog održavanja: nadzor, ophodnja i pregled cesta; čišćenje kolnika i popravci oštećenja asfalta, betona ili drugih podloga; održavanje bankina, usjeka, zasjeka, nasipa, objekata za odvodnju, rubnjaka, cijevnih propusta, opreme ceste, prometnih znakova, zaštitnih ograda, horizontalnih oznaka na kolniku, održavanje svjetlosne i dinamičke prometne signalizacije; košnje trave i održavanje zelenila; održavanje objekata – mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, tunela i sl; održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima – čišćenje snijega, posipavanje cesta solju i drugim materijalima i sl; intervencije radi čišćenja cesta nakon prometnih nezgoda; izrada tehničke dokumentacije itd.

Pod zimskom službom podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima.
Vrijeme trajanja zimske službe određeno je na osnovu meteoroloških i iskustvenih podataka iz proteklih godina, a to je ovisno o županijama od 15. studenog do 31. ožujka.

Mjesta pripravnosti i dežurstva

Radi efikasnosti djelovanja u zimskim uvjetima na području djelovanja PZC VARAŽDIN d.d., a na osnovi višegodišnjih podataka, konfiguracije terena, mikroklimatskih uvjeta i drugih elemenata koji utječu na organizaciju i rad zimske službe u vrijeme zimskog perioda organiziraju se stalna (24 sata) i povremena mjesta pripravnosti u gradovima:
Čakovec, Đurđevac, Ivanec, Koprivnica, Ludbreg, Novi Marof i Varaždin.

Stupnjevi pripravnosti

Stupanj pripravnosti u kojem se organizira stalna dežurna služba opremljena UKV ili mobilnim telefonskim uređajima koji su montirani u mjesta pripravnosti (stalni), u vozilima (pokretni) i centralnom mjestu dežurstva Motičnjak 6, Varaždin.

Dežurni, te dežurne odgovorne osobe i radnici u dežurstvu dužni su za vrijeme svog rada pratiti vremenske prilike i oscilacije temperature zraka, te pravovremeno organizirati
obilazak cesta opremljenim vozilom za ophodnju, a naročito kritična mjesta, tj. mostove, nadvožnjake, propuste, raskrižja, opasne zavoje, uspone i dionice cesta
u usjecima i šumovitim predjelima. Obilazak spomenutih lokacija obavezan je kad temperatura zraka oscilira oko 0° C. Ukoliko dođe do promjena na kolniku
i početka stvaranja poledice dužni su intervenirati odmah na licu mjesta ili pozvati i uputiti opremljena vozila s posipačem na intervenciju.

Uvodi se kada temperatura zraka oscilira oko 0° C s predvidivom mogućnošću slabih oborina (kiše, susnježice ili snijega), te se s obzirom na stupanj pothlađenosti kolnika može javiti poledica.

Treći stupanj pripravnosti zimske službe uvodi se kada se predviđa intenzivnije i dulje padanje snijega. Po određenom redoslijedu obavljaju se radovi na posipavanju kolnika i čišćenja snijega za što se aktivira sva planirana mehnizacija i radnici.

Četvrti stupanj pripravnosti zimske službe uvodi se kada snježne oborine uz jak vjetar imaju karakter elementarne nepogode i kad planirani raspoloživi kapaciteti mehanizacije i radne snage iz trećeg stupnja pripravnosti nisu dovoljni za uklanjanje snijega. U tim uvjetima u pravilu s cesta zatvara za sav promet radi sigurnosti sudionika u prometu, a na raščišćavanje prometnica se uključuju i postrojbe civilne zaštite te privredni subjekti s tog područja koji raspolažu opremom i ljudstvom.

Uvjeti prometa kada se zbog sigurnosti prometa isti ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila

Ako javna cesta ili pojedine dionice javnih cesta zbog vremenskih nepogoda ne budu sposobne za promet svih ili pojedinih vrsta vozila, Stožer zimske službe u dogovoru sa odgovornom tehničkom osobom u mjestu pripravnosti i područnom policijskom upravom može donijeti odluku o obustavi prometa za sva ili za pojedine vrste vozila.

Ukoliko u operativnom djelovanju ove mjere ne budu dogovorene sa područnom policijskom upravom, dežurni u Stožeru zimske službe dužan je najkasnije sat vremena prije nastupa mjera zabrane ili ograničenja prometa na pojedinim dionicama, isto javiti područnoj policijskoj upravi, službi 112, organu uprave nadležnom za poslove prometa te ostalim zainteresiranim subjektima.

Područje djelovanja tvrtke je na cca 2400 km, a u sadašnjem teritorijalnom ustrojstvu države je to na području Varaždinske, Međimurske, dijela Koprivničko – križevačke i dijela Krapinsko – zagorske županije. Rad se obavlja sa prosječno 260 radnika, time da je organizacijska shema ustrojena također na teritorijalnom principu kroz tzv. “službe”, “organizacijske jedinice”, “poslovne jedinice”, “nadcestarije” i “cestarije”, a danas su to u Varaždinu, Ivancu, Novom Marofu, Zlatar Bistrici, Čakovcu, Ludbregu, Koprivnici i Križevcima. Većina radnika po struci su “cestari”, “vozači”, “strojari”, “asfalteri”, te u stručnim službama “inžinjeri građevinarstva i geotehnike”, a u upravi i drugi stručni radnici – “pravnici”, “ekonomisti”, “informatičari”, “knjigovođe” i drugo potrebno osoblje.

Od tehničkih resursa tvrtka je vlasnik većeg broja vozila i strojeva te druge opreme. Veći dio opreme je specijalizirana oprema za radove održavanja i zaštite javnih cesta, primjerice – kamioni, rovokopači, bageri, grejderi, ralice za čišćenje snijega, posipači za sol i druge vrste posipala, strojevi za izradu horizontalne signalizacije, strojevi za asfaltiranje itd.

Tvrtka ima upisan temeljni kapital u vrijednosti od 15.689.500,00 kn, a podjeljen je na 156.895 dionica, nominalne vrijednosti svake dionice od po 100 kn.

PZC VARAŽDIN d.d. djeluje u više županija i izvodi radove na: