Politika kvalitete


Politika kvalitete i upravljanja okolišem u PZC VARAŽDIN d.d.


PZC VARAŽDN d.d. u djelatnosti održavanja i zaštite javnih cesta želi primjenom sustava upravljanja kvalitetom i okolišem prema zahtjevima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 postići zadovoljstvo naručitelja i sudionika u prometu sa zahtjevima koji proizlaze iz zakonske regulative i općih potreba.

Postavljamo si ambiciozne, ostvarive i mjerljive opće i pojedinačne ciljeve te mjere upravljanja kvalitetom i okolišem sa nastojanjem da svaki zaposlenik prepozna svoju ulogu i korist od postizanja tih ciljeva i mjera te da je s time upoznat.

Uprava i zaposlenici u okviru sustava upravljanja kvalitetom i okolišem imaju trajnu obvezu:

Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem je integriran u cjeloviti poslovni sustav PZC VARAŽDIN d.d.

U Varaždinu, 20. svibnja 2020.

Predsjednik uprave:

Saša Varga, dipl.ing.geot.